Ertirlik biskwiti

Gysga düşündiriş:

Künji ýagy, Hytaýda adaty tagamly ösümlik ýagy. Künji tohumyndan alynýar we gowrulan künji güýçli tagamy bar. Künji ýagy arassa tagamly we uzak wagtlap dowam edýär. Gündelik durmuşda aýrylmaz tagam. Nahar bişirmek üçin ulanylmakdan başga-da, köp sanly aşhanada tagamly güýçlendiriji hökmünde ulanylýar, özboluşly hoşboý ysy we tagamy bar. Sowuk tagam bolsun, gyzgyn tagam bolsun ýa-da çorba bolsun, güneş urmagy diýip atlandyryp bolar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çişikli biskwitler (Kraker)

Naharly nahar çalyşmagy
Bu çişirilen biskwit ýa-da kraker, ertirlik naharyny çalyşmak, ofis dynç alyş wagty, kempir, dostlaryň ýygnanmagy üçin bäsdeşlik bahasy bilen ýyllar boýy iň köp satýanlarymyzyň biridir.
Çig mal önümçiliginden, gaýtadan işlemekden we hil synagyndan başlap, önümiň berjaý edilişine we degişli kadalara, şeýle hem müşderiniň isleglerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk gözegçilik her bir amalda amala aşyrylýar.

Goşundylar (Sogan soganly tagam):
Bugdaý uny, granulirlenen şeker, arassalanan ösümlik ýagy, sogan, duz, çive dilim, gidrolizlenen ösümlik belogy, iýmit goşundylary (natriý glýutamat, kalsiý karbonat, ammiak bikarbonat, natriý bikarbonat, disodium dihidrogen pirofosfat, natriý kislotasy, natriý kislotasy Iýip bolýan mazmuny.

Tagam: Süýt süýji / Sogan soganly / Gyzyl jujube / Gara künji

Aýratynlygy: 200g * 40 halta / CTN

Gap: Içki haltalar, daşarky kartonlar. (20 GP konteýner üçin 500 töweregi karton.)

Saklanyş möhleti: 12 aý

Saklamak: Salkyn we gurak ýer, göni gün şöhlesinden ýa-da çygly ýerlerden gaça duruň.

Şahadatnama: HACCP, ISO9001, ISO45001, ISO22000

Çişikli biskwitleriň aýratynlyklary
1. Dört tagam, has köp wariant
2. pleönekeý gaplama dizaýny, has owadan
3. Iki gat plastmassa gaplamak.

Nusgalar syýasaty: Mugt nusgalar bar, müşderiler adatça ýük daşamak üçin tölemeli bolýarlar.
Töleg usuly: T / T, L / C göz öňünde tutulanda, beýleki usullar ilki bilen biziň bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Gurluş wagty: Adatça sargyt tassyklanylandan 15-25 gün soň, OEM sargytlary birneme uzyn bolar.


  • Öňki:
  • Indiki: