Nohut belogynyň poroşokynyň saglyga peýdasy

1. Böwrek işleýşini ösdürip biler

Käbir gözlegler nohut belogynyň böwrek problemasy bolan adamlar üçin iň oňat belok çeşmelerinden biri bolup biljekdigini görkezýär.

Aslynda, gözleglere görä nohut belogy ýokary gan basyşy bolanlarda böwregiň zeperlenmeginiň gijikmegine ýa-da öňüni almaga kömek edip biler.

Şeýle hem, böwrek keseli bolan adamlara gan basyşynyň derejesini durnuklaşdyrmak arkaly has uzak ýaşamaga kömek edip biler we bedeniň toksinlerden dynmagyna we has netijeli sarp edilmegine peşew işini ýokarlandyryp biler.

2. Kilogrammaga kömek edýär

Goodhli oňat belok poroşoklarynda bolşy ýaly, nohut belogy horlanmak ýaraglary arsenalyňyzda peýdaly gural bolup biler.

Hususan-da, birnäçe funt ýitirmek isleýän bolsaňyz, bu iýmit toplumyny gündelik iýmitiňize goşmak size we bedeniňize uly kömek eder.

Açmak üçin çalt usullary gözleýän adamlarda uzak wagtyň dowamynda agramy ep-esli yza süýşürýän belogyň kabul edilmegini düýbünden ýatdan çykarmak adaty bir zat.

Şeýle-de bolsa, bir günde beden agramyna 0,8-1.0 gram belok almak myşsa gurmaga we ýagy has çalt ýakmaga kömek edýär.

Agramyňyz 140 kilograma, ýagny 64 kilograma deň bolsa, günde 51 bilen 64 gram arasynda belok iýmeli.

3. heartürek saglygyny goldaýar

Nohut belogy diňe bir biliňize peýdaly bolman, sagdyn ýüregi hem goldaýar.

2011-nji ýylda Kanadanyň daşyndaky haýwan modeli nohut belogynyň iň ýokary derejede bolanda gan basyşyny peseldýändigini habar berdi.

Geň galdyryjy täsir, syçanlar sekiz hepdäniň dowamynda sistolik we diastolik gan basyşynyň ep-esli azalandygyny görkezdi.

4. Myşsalaryň galyňlygyny ýokarlandyryň

Tebigy ösümlik esasly belok poroşoklary diýilýän zat barada köp adamda ýalňyş pikir bar, sebäbi köpler düýbünden peýdaly däl ýa-da myşsalaryň ösmegine ýa-da dikelmegine hiç hili täsir etmeýär diýip hasaplaýarlar, esasanam okuw düzgüninden soň munuň üçin diňe süýtli belokyň peýdalydygyny görkezýär.

5. Gandaky şeker derejesini deňleşdirýär

Bloodokary gan şekeri saglygyňyzyň köp tarapyna täsir edip biler we ýadawlyk, suwsuzlygyň ýokarlanmagy, ýaranyň haýal bejergisi we bilgeşleýin horlanmak ýaly dürli süýji keseliniň alamatlaryna sebäp bolup biler.

Käbir gözlegler, nohut belogy ýaly ähli tebigy belok tozy goşundylarynyň, ganyň şekeriniň kadaly derejesini saklamak meselesinde peýdaly bolup biljekdigini görkezýär.

Nohut belogynyň peýdaly maddadygy subut edildi we beýleki iýmitler bilen birleşdirilende glisemiki gözegçiligi gowulaşdyryp biler.

Pea Protein (1)

Nohut belogy Aýurvediki lukmançylykda ulanylýar

Recentlyakynda nohut belogy, kabul ediş mukdaryny artdyrmak we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak isleýänler üçin meşhur we amatly belok çeşmesine öwrüldi.

Nohut, adaty lukmançylygyň köp görnüşinde iýmitleniş we bejeriş çeşmesi hökmünde köpden bäri ulanylýar.

Adaty hytaý lukmançylygynda, nohut peşew önümçiligini ösdürer we iýmit siňdiriş saglygyny goldaýar we kadalylygy goldaýar.

Bu aralykda, nohut köplenç Aýurvedik dietasy bilen maslahat berilýär, sebäbi siňdirmek aňsat we aşgazany doýurmaga we işdäňizi gözegçilikde saklamaga kömek edip biler.

Süýüminiň köp bolmagy sebäpli nohut, iç gatamagynyň öňüni almak we tabaga köp mukdarda goşmak üçin laksatif hökmünde çykyş edýär.

Nohut belogyny nireden tapmaly

Nohut belogy izolýasiýasyny indi esasy azyk dükanlarynyň, derman dükanlarynyň we goşmaça dükanlaryň saglyk iýmit geçelgesinde tapyp bilersiňiz.
Şeýle hem, nohut belogynyň synlaryny okamakda we deňeşdirmekde we siziň üçin iň oňat önüm tapmakda aýratyn peýdaly bolup biljek onlaýn satyjylaryň üsti bilen satyn alyp bolýar.
Nohut belogy süýdü, sygyr süýdüne ýokumly ösümlik esasly alternatiw hökmünde ýörite saglyk iýmit dükanlarynda hem bar, bu süýtsiz süýdüň beýleki görnüşlerine garanyňda köp mukdarda kalsiý we belok saklaýar.
Nohut belogy käwagt goňur tüwi belogynda (meselem, liziniň pes derejesi) bar bolan boşluklary doldurýar, ýöne ikisi hem 100% wegetarian we beýleki belok tozanlary bilen baglanyşykly gaz problemalarynyň öňüni almaga kömek edip biler.
Belok tozy organiki nohut, bişirilen önümlerden başlap, naharlara, desertlere we ertirlik naharlaryna çenli hemme zatda gowy işleýär, günüň islendik wagtynda belok kabul etmegiňizi aňsatlaşdyrýar.

Pea Protein (2)
Pea Protein (3)

Nohut belogynyň dozasy

Nohut belogynyň goşundylaryny köp dürli görnüşde tapyp bilersiňiz. Köpler beloklara baý sarsgynlara we reseptlere aňsatlyk bilen goşulyp bilýän belok poroşok izolýasiýasyny ulanmagy makul bilseler-de, nohut belogyny köplenç belok barlarynda we goşundylarda goşup bolýar.

Adatça sagdyn ululara bedeniň bir kilogramy üçin azyndan 0.8-1.0 gram belok almak maslahat berilýär. Bu mukdar, işjeňlik derejäňize baglylykda dürli-dürli bolup biler, käbir ýokary güýçli türgenler belokdan iki esse köp talap edýär

 

Garry ulular we düwnük keseli, ýanmak ýa-da agyr şikesler ýaly saglyk ýagdaýy bolan adamlar hem köp mukdarda belok talap edip bilerler.

Adatça nohut belogynyň poroşokyna adaty bir nahar çemçesi ýa-da 33 gram bolýar.

Şeýle-de bolsa, bu mukdary iki bölege bölüp, aminokislotalary we ýokumly maddalary has giňeltmek üçin goňur tüwi belogy ýaly başga bir belok tozy bilen ýarym hyzmat edip jübütläp bilersiňiz.

Nohut belogynyň howplary, seresaplyklar we ters täsirleri

Belok tozy, wagtynda az işleýän wagtyňyz ýa-da gündelik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin azajyk kömege mätäç bolanyňyzda belok kabul etmegiň mukdaryny ýokarlandyrmagyň aňsat we amatly usuly bolup biler.

Belok poroşokynyň iýmit çeşmelerinden belok kabul edilmegini düýbünden çalşyp bilmejekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Et, balyk, guş, ýumurtga we baklag ýaly belokly iýmitler beloklara baý, ýöne olarda bedeniňizde zerur bolan beýleki möhüm iýmitler hem bar.

Nohut belogy köp adam üçin howpsuzdyr we zyýanly täsirleri minimal derejede sarp edip biler. Şeýle-de bolsa, köp mukdarda belok iýmek, nohut belogynyň birnäçe täsirine sebäp bolup biler.

Belok bilen aşa köp iýmek, agramyň ýokarlanmagy, süňkleriň ýitmegi, böwrek problemalary we bagyr işiniň bozulmagy ýaly problemalara sebäp bolup biler.

Belok pudrasynyň artykmaç artykmaçlyklaryndan artykmaç peýdalanmak ýa-da saglygyňyza zyýan bermek üçin kabul ediş mukdaryny ortaça saklaň.


Iş wagty: Awgust-26-2021