Arahis ýagyny iýmäge başlamagyň alty peýdasy we sebäbi

Iýmitiňizde oňyn üýtgeşme getirjek iň meşhur hoz, nohut ýagydyr. Guradylan we gowrulan nohutdan ýasalýar we yzygiderli sagdyn iýmitler toparyna girýär. Ortaça lezzet alýançaňyz, saglygyňyz üçin peýdaly iýmitlerden doly. Mundan başga-da, saglyk üçin köp peýdasy bar!

Peanut butter  (1)

1. Muskul we nerw saglygyny gowulandyrýar

Magniý bedende ýüzlerçe himiki reaksiýany kadalaşdyrýan möhüm iýmitdir, nohut ýagy oňa mynasyp çeşme bolup durýar. Onda maslahat berilýän gündelik iýmitiň takmynan 12% magniý bar. Diýmek, bu lezzetli ýagyň diňe 2 nahar çemçesi saglygyňy gowulaşdyryp biler. Sagdyn nerw ulgamyny, güýçli süňkleri we dişleri, bedeniň kadaly temperaturasyny we ýokary energiýa derejesini saklamaga kömek edip biler. Mundan başga-da, arahis ýagy serotoniniň derejesini ýokarlandyryp biler, bu bolsa has gowy uky alyp barar.

2. Wagtyndan öň ölüm howpuny peseldýär

Geçirilen gözlegler, nohutyň gündelik iýmitlenmeginiň köp sebäplere, esasanam ýürek-damar ölümine töwekgelçiligini azaltmakda täsirli bolandygyny görkezdi. Olarda ýürek-damar saglygy üçin peýdaly antioksidantlara baý poli doýgun ýaglar bar. Bu birleşmeler ýokary gan basyşyny peseldip we kadalaşdyryp biler.

Peanut butter  (2)
Peanut butter  (4)

3. Stress derejelerini kadalaşdyrýar

Geçirilen gözlegler, nohut ýagy ýaly ýaglara baý iýmitleriň kortizol derejesini peseltmäge kömek edip biljek beta-sitosteroly öz içine alýandygyny görkezdi, bu ýagdaý stress wagtynda çykýan gormondyr. Käwagt bedeniň şol kortizol derejesini kadalaşdyrmak üçin ýagda köp mukdarda iýmit almak islegini duýup bilersiňiz. Şol ýagdaýlarda nohut ýagy dogry saýlanar. Onuň ýokary derejede sagdyn doýgun ýagy, immunitetini güýçlendirmek üçin peýdalydyr.

4. Energiýa derejelerini ýokarlandyrýar

Arahis ýagy, ajaýyp belok alternatiwasy bolany üçin, energiýaňyzy artdyryp biljek iýmitlerden biridir. Şol beloklar we süýümler diňe bir ajaýyp energiýa çeşmesi bolman, ganyň şeker derejesini deňleşdirmäge hem kömek edýär.

Peanut butter  (3)

5. Semizlik bilen göreşýär

Arahis ýagynyň ýagy köp bolsa-da, bir nahar çemçesinde 100 kaloriýa bar bolsa-da, gözlegler onuň agramy azaltmaga hem kömek edip biljekdigini görkezdi. Arahisdäki iýmitler ýaly ýokary derejede doýgun ýaglary öz içine alýan iýmit, adamlara agramy azaltmaga we ýürek keselleriniň öňüni almaga kömek edip biler. Şeýle hem düzüminde saklanýan ýagy azaltmakda bedene kömek edýän genistein bar.

6. Beýni saglygyny gowulandyrýar

Arahis, E witamini, sink, magniý we düzümindäki niasin sebäpli beýniňiziň saglygy üçin peýdaly bolup biler. Şeýle hem, ýadyňy we aň-bilim ukybyňy gowulaşdyryp bilerler, bu garry adamlar üçin ajaýyp. Käbir gözlegler, hatda Alsgeýmer keseliniň öňüni almaga hem kömek edýändigini görkezýär. Şeýlelik bilen, sizi diňe bir akylly etmek bilen çäklenmän, uzak möhletde beýniňizi goraýar. Ene-atalaryňyz üçin ajaýyp nahar!


Iş wagty: Awgust-26-2021