Topar gurmak işi.

Işgärleriň işe bolan höwesini güýçlendirmek, işgärleriň arasynda oňyn aragatnaşyk, birek-birege ynam, raýdaşlyk we hyzmatdaşlygy ýola goýmak, toparlaýyn habarlylygy ösdürmek, işgärleriň jogapkärçilik we degişlilik duýgusyny ýokarlandyrmak we Sanniu kompaniýasynyň stilini görkezmek üçin 2021-nji ýylyň 29-njy maýynda, “Yantai Sanniu Import and Export Co., Ltd.” -iň ähli işgärleri topar döretmek işine gatnaşdylar.

29-njy maýda irden sagat 8-de hemmämiz daşarky okuw üçin Weihai şäherindäki ýokary bilim bazasyna awtobus bilen gitdik. Daşarky okuw, toparyň janlylygyny emele getirmek, guramanyň ösmegine itergi bermek we hemişe özüne gymmatlyk goşmak üçin okuw prosesidir. Döwrebap topar gurmak üçin ýörite döredilen açyk tejribe simulýasiýa okuwynyň toplumy.

Resmi taýýarlykdan ozal, tälimçi toparlaýyn tabşyrygy ýerine ýetirmek üçin ilki bilen öz sanlaryndan geçýär. Soňra toparyň her bir agzasy kapitany saýlaýar we kapitanyň ýolbaşçylygynda toparyň ady, toparyň nyşany we şygary barada pikir alyşýarlar. Iki topar bar, mämişi ýolbars we gök Aagdarha. Soňra tälimçiniň ýolbaşçylygynda toparyň ähli agzalary “Trust Back Fell”, “Drum Life”, “Escape” ýaly ýaryşlara we çärelere gatnaşdylar.Wähli we beýleki taslamalar. Biziň hemmämiz zähmet, erjellik ruhuny öňe sürdük, hiç haçan ýüz öwürmedik we ähli kyn taslamalary tamamladyk. Agşam ot ýakyp, mangal iýdik, içdik, aýdym aýtdyk we tans etdik, başdan geçirmelerimizi we duýgularymyzy paýlaşdyk.

Bagtly syýahat güni, gaty ýadasaňyzam, her kimiň keýpi gaty begenýär. Bu toparyň işjeňliginiň üsti bilen toparyň agzalary köp duýgulary başdan geçirýärler: birinjiden, toparyň ähmiýeti öz-özünden äşgär, eger özara hyzmatdaşlygyň, bilelikdäki tagallalaryň topary ýok bolsa, köp maksatlara ýetmek kyn; Ikinjiden, öz-özüňden geçmek üstünligiň açarydyr, kynçylyklar hakyky, özlerini ýeňip geçmek, her toparyň agzasynyň iň ýokary mümkinçiligini oýnamak üstünlik gazanmak üçin ilkinji ädimdir;

Üçünjiden, toparlaýyn aragatnaşyk gaty möhümdir, has köp aragatnaşyk, has köp paýlaşmak, gowy pikirler we pikirler gowulaşyp, netijede ýeňişiň beýleki tarapyna kömek edip biler. Okuw meýdançasyny terk edip, tanyş iş gurşawyňyza gaýdyp baranyňyzda, birek-birege ynam ruhuny doly oýnap, her bir meseläni türgenleşikdäki her bir kynçylyk ýaly kabul etsek, edip bilmejek kynçylyklarymyzyň bolmazdygyna ynanýarys. ýeňip geçiň we çözüp bilmejek meselämiz ýok!


Iş wagty: Iýul-27-2021