Künji pastasynyň ýokumlylygy

Sesame paste (tahini paste) (1)

1. Künji pastasy (Tahini pastasy) beloklara, aminokislotalara, witaminlere we minerallara baý we saglyk taýdan ýokary ähmiýete eýe.

2. Künji pastasynyň düzümindäki kalsiý düzümi gök önümlerden we noýbalardan has ýokary, gysga deriden soň ikinji ýerde durýar. Yzygiderli iýilse süňkleriň we dişleriň ösmegi üçin peýdalydyr (ysmanak we beýleki gök önümler bilen iýmäň, ýogsam gök önümlerde oksalatyň ýa-da erän oksalatyň iki gezek dargamak reaksiýasy kalsiniň siňmegine täsir edýän kalsiý oksalat çökündisini döredýär).

3. Künji pastasy demir bagyrdan, ýumurtganyň sarysyndan birnäçe esse ýokarydyr, köplenç iýmek diňe bir bölekleýin anoreksiýanyň sazlanmagyna oňyn täsir etmän, eýsem demir ýetmezçiliginiň ganazlygyny düzetmek we öňüni almak üçin hem täsir edýär.

4. Tahini, saçyň ak öwrülmeginiň ýa-da wagtyndan öň düşmeginiň öňüni alýan lesitine baýdyr.

5. Künji köp ýagy öz içine alýar, içegäni rahatlandyrýar.

Sesame paste (tahini paste) (2)
Sesame paste (tahini paste) (3)

Künji pastasynyň täsiri we işi:

1. Işdäňizi artdyryň. Künji pastasy, tagta ýokumly maddalaryň siňdirilmegine has amatly işdäni ösdürip biler.

2. Garrylygy gijikdirmek Künji pastasynda 70% töweregi E witamini bar, ajaýyp antioksidant täsiri bar, bagyry gorap, ýüregi gorap we garramagy gijikdirip biler.

3. Saç dökülmeginiň öňüni alyň. Gara künji tohumy biotine baýdyr, bu gowşaklyk we wagtyndan öň garramak, saçyň dökülmegi we käbir keseller sebäpli saç dökülmegi üçin iň gowusydyr.

4. Deriniň çeýeligini ýokarlandyryň. Tahini yzygiderli iýmek deriniň çeýeligini hem ýokarlandyryp biler.

5. Gany baýlaşdyryň. Tahini pastasynyň yzygiderli ulanylmagy diňe bir bölek iýmit anoreksiýasynyň sazlanmagyna oňyn täsir etmän, demir ýetmezçiliginiň ganazlygynyň hem öňüni alyp biler.

Sesame paste (tahini paste) (4)
Sesame paste (tahini paste) (5)

6. Süňkleriň ösmegine kömek etmek. Tahini pastasyndaky kalsiniň düzümi aşa ýokary, gysga deri bilen ikinji ýerde durýar, köplenç iýip bolýan süňkleriň we dişleriň ösmegi üçin peýdalydyr. Künji tohumy içegäni nemlendirmekde we iç gatamagy aýyrmakda gowy täsir edýän köp mukdarda ýagy öz içine alýar.


Iş wagty: Awgust-26-2021