Önümler

 • Palace Style Vegetarian Meat

  Köşk stili Wegetarian eti

  Proteinokary belok, wegetarian dietasy, etiň ornuny tutýar

  Ajy, gaty we çeýnän, her bölegi tagamly

  Süýji ysly tagam, ýokary belokly soya önümleri

  Ajy we ýakymly, ýakymly iýmit söýüjiler üçin ilkinji saýlaw.

   

 • Hot and Sour Vermicelli

  Gyzgyn we turş Wermicelli

  Hytaý adaty naharlary gyzgyn satýar

  Bir gezek synanyşsaňyz, gowy görersiňiz.

  Yssy we turş, ysgynsyz, näzik tagamly, gaty we çeýneli

  Ajy we ýakymly, ýakymly iýmit söýüjiler üçin ilkinji saýlaw.

   

 • Soft Spicy Bean Curd Slice

  Spumşak ysly noýba erik dilim

  Ajy ysly noýba dilim dilim (hytaý ady Latiao ýa-da Lapian), ysly glýuten, wegetarian sygyr eti glýuten we ş.m. hem esasy çig mal hökmünde bugdaý unundan, beýleki dänelerden we noýba önümlerinden taýýarlanan iýmit önümidir. Soňky döwürde Hytaýda we dünýäniň köp ýurtlarynda iň meşhur iýmit iýmitine öwrülýär.

  Inçe, ýumşak we hoşboý ysly, orta ysly

  Süýji ysly tagam, ýokary belokly soya önümleri

  Ajy we ýakymly, ýakymly iýmit söýüjiler üçin ilkinji saýlaw.

   

 • Curly Spicy Bean Curd (Spicy strip)

  Egri ysly noýba erik (Ajy zolak)

  Ajy ysly noýba erik (hytaý ady Latiao), ysly zolak, wegetarian sygyr etiniň glýuten we ş.m. diýlip hem bilinýär, esasy çig mal hökmünde bugdaý unundan, beýleki dänelerden we noýba önümlerinden taýýarlanan iýmit önümidir. Soňky döwürde Hytaýda we dünýäniň köp ýurtlarynda iň meşhur iýmit iýmitine öwrülýär.

  Ajy, gaty we çeýnän, her bölegi tagamly

  Süýji ysly tagam, ýokary belokly soya önümleri

  Ajy we ýakymly, ýakymly iýmit söýüjiler üçin ilkinji saýlaw.

   

 • Classic Spicy Bean Curd Slice

  Klassiki ysly noýba erik dilim

  Ajy ysly noýba dilim dilim (hytaý ady Latiao ýa-da Lapian), ysly glýuten, wegetarian sygyr eti glýuten we ş.m. hem esasy çig mal hökmünde bugdaý unundan, beýleki dänelerden we noýba önümlerinden taýýarlanan iýmit önümidir. Soňky döwürde Hytaýda we dünýäniň köp ýurtlarynda iň meşhur iýmit iýmitine öwrülýär.

  Süýji ysly tagam, ýokary belokly soya önümleri

  Ajy we ýakymly, ýakymly iýmit söýüjiler üçin ilkinji saýlaw.

   

 • Organic Pea Protein Powder

  Organiki nohut belok tozy

  Nohut belogy tozy, ösen tehnologiýa arkaly nohutdan alnan belok görnüşidir. Nohut belogy adam bedeni üçin zerur aminokislotalary öz içine alýar we doly bahaly beloga degişlidir. Belok, durmuşyň maddy esasydyr, üç esasy komponentiň bedenidir. Mundan başga-da, nohut belogynyň tozy GMO däl iýmit, soýa allergenleri ýok we ýokary howpsuzlyk. Nohut belogynyň siňdiriş derejesi 95% -den gowrak bolup, bedeniň iýmitden belok siňdirmegi kyn we aşgazanyň agyrlygyny azaldýar. Bu önüm açyk çal tozy, suwda erän we bazardaky allergen ilaty üçin iň geljegi uly alternatiw belokdyr.

   

 • Textured Soy Protein

  Tekstirlenen soýa belogy

  Dokumly soya belogymyz, esasy çig mal hökmünde ABŞ-dan getirilýän ekstruziýa enjamlary bilen öndürilýär. Önüm çig etiň gurluşy bilen häsiýetlendirilýär. Süýümli dokumany göz öňünde tutýar we rehidrasiýadan soň oňat berkligi, çeýeligi we et çeýnesini alýar. Suwy guradylandan soň urgy ýa-da döwüji bilen filamentlere ýa-da böleklere gaýtadan işlenip bilner. Dokumly soya belogy, süýümli gurluşy we etiň çeýeligini görkezýän dilimlere, zolaklara ýa-da kublara gaýtadan işlenip bilner.

   

 • Rice Vinegar

  Tüwi sirkesi

  Saýlanan ýokary hilli tüwi, her damja sirke sagdyn we howpsuz

  Ak şekeriň ýerine, tüwi sirkesi bal bilen birleşdirilip, tagamy turş we süýji we hoşboý ysly etmek üçin seresaplylyk bilen garylýar.

  Tebigy fermentasiýanyň ýeterlik döwri, wagtyň ussatlygy we ugurtapyjylyk.

  Gök önümleri we deňiz önümlerini, sowuk salat, nahar bişirmek üçin ýaramly kislotanyň tagamy, ýumşak tagamy.

   

 • Moon Cakes

  Aý tortlary

  Aý torty, adatça Orta güýz festiwalynda iýilýän hytaý çörek önümidir. Festiwal Aýyň gadyryny bilmek we Aýy synlamak bilen baglanyşyklydyr we aý tortlary aýrylmaz nepislik hasaplanýar. Baýramçylyk dabarasynda dostlar arasynda ýa-da maşgala ýygnanyşyklarynda aý tortlary hödürlenýär.

  Bäş däneli aý torty, ýumurtganyň sarysy aý torty, lotos pastasy aý torty, noýba pastasy aý torty, Kanton stilindäki aý torty we ş.m. ýaly köp sanly aý tortlaryny hödürläp bileris.

   

 • Crispy Biscuits

  Çişikli biskwitler

  Tonuň gysga biskwiti ýa-da döwüjisi, ertirlik naharyny çalyşmak, ofis dynç alyş wagty, kempir, dostlaryň ýygnanmagy üçin bäsdeşlik bahasy bilen köp ýyllaryň dowamynda iň köp satýanlarymyzyň biridir.

  Çig mal önümçiliginden, gaýtadan işlemekden we hil synagyndan başlap, önümiň berjaý edilişine we degişli kadalara, şeýle hem müşderiniň isleglerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk gözegçilik her bir amalda amala aşyrylýar.

 • Peanut Butter 340g

  Arahis ýagy 340g

  näzik gurluşy, nohut tagamy

  Gowy tagam, baý nohut tagamy we gowy gaýtadan işlemek

  Arahis ýagy iýmit pastasy ýa-da ýerden, gury gowrulan nohutdan ýasalan ýaýdyr. Arahis ýagynyň reňki sary goňur, inçe gurluşy, ýakymly, nohutyň güýçli ysy bilen, galyndy däl, gurçuk däl. Arahis ýagy, esasan, mekdep okuwçylary üçin günortanlyk nahary hökmünde ulanylýar. Şeýle hem krakerlerde, sandwiçlerde, nohut tagamly gutapjyklarda, bişirilen önümlerde, süýji, ertirlik däneleri we doňdurma we ş.m. düzüminde ulanylýar. Arahis ýagy diňe ösümlik belogyna däl, eýsem witaminlere, niasine, witamine hem baýdyr. E we minerallar. Ol ýokumly maddalara baý we özboluşly tagamy bar.

 • Canned Fruits in Tin

  Galaýy konserwirlenen miweler

  Konserwlenen miweler goşmaça C witamine, adam bedenine zerur süýüm, karotin we ş.m. Gapagy açandan ýa-da gyzdyrandan soň derrew iýip bolýar. Yssy tomusda konserwirlenen miweler sowadylandan soň hasam tagamly bolar. Konserwirlenen miwelerimiz häzirki zaman zawodynda berk standart bilen öndürilýär, goşundylar ýa-da konserwantlar ýok. Konserwirlenen miwe önümlerimiz dünýäniň 20-den gowrak ýurduna eksport edilýär we konserwirlenen sary şetdaly iň meşhur önümdir.

12345 Indiki> >> Sahypa 1/5