Künji ýagy

Gysga düşündiriş:

Künji ýagy, Hytaýda adaty tagamly ösümlik ýagy. Künji tohumyndan alynýar we gowrulan künji güýçli tagamy bar. Künji ýagy arassa tagamly we uzak wagtlap dowam edýär. Gündelik durmuşda aýrylmaz tagam. Nahar bişirmek üçin ulanylmakdan başga-da, köp sanly aşhanada tagamly güýçlendiriji hökmünde ulanylýar, özboluşly hoşboý ysy we tagamy bar. Sowuk tagam bolsun, gyzgyn tagam bolsun ýa-da çorba bolsun, güneş urmagy diýip atlandyryp bolar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Arassa künji ýagy 160ml

Künji ýagy, Hytaýda adaty tagamly ösümlik ýagy. Künji tohumyndan alynýar we gowrulan künji güýçli tagamy bar. Künji ýagy arassa tagamly we uzak wagtlap dowam edýär. Gündelik durmuşda aýrylmaz tagam. Nahar bişirmek üçin ulanylmakdan başga-da, köp sanly aşhanada tagamly güýçlendiriji hökmünde ulanylýar, özboluşly hoşboý ysy we tagamy bar. Sowuk tagam bolsun, gyzgyn tagam bolsun ýa-da çorba bolsun, güneş urmagy diýip atlandyryp bolar
Künji ýagy müňlerçe ýyl dowam edip gelýän we islendik tagamyň tagamyny we saglyga peýdasyny ýokarlandyrmak ukyby bilen bellidir. Bu ýokumly maddanyň düzüminde antioksidantlar we ýürek-sagdyn ýaglar hödürlemekden başga-da, deriniň saglygyny goldamak, ýürek saglygyny ýokarlandyrmak, çişmegi azaltmak we dowamly agyryny aýyrmak üçin görkezildi. Şeýle hem, witaminlere we demir, sink we mis ýaly möhüm yz elementlerine baý we holesteriniň düzümi haýwan ýagyndan has pesdir. Künji ýagynyň garramagy gijikdirip, gan damarlaryny gorap, içegeleri nemlendirip we zaýalanmagy, temmäki we alkogolyň zäherliligini azaldyp, bagyry gorap bilýän belli bir dermanlyk ähmiýeti bar.

Goşundylar: Künji

Aýratynlygy: 160ml * 12 çüýşe / CTN

OEM kabul edildi.

Saklanyş möhleti: 18 aý

Saklamak: Salkyn we gurak ýer direct göni gün şöhlesinden gaça duruň.

Şahadatnamalar : HACCP, ISO9001: 2008

Aýratynlyklary:
1. Sagdyn we arassa künji sousy, Goşundy ýok
2. Künji ýagy ösümlik doýmadyk ýag kislotalaryny we aminokislotalary öz içine alýar, ösümlik ýaglarynyň ähli görnüşleriniň arasynda birinji ýerde durýar.

Armyly maslahat: Sowuk bolanda önümiň galyňlaşmagy ýa-da ýuwaş-ýuwaşdan guma öwrülmegi tebigy hadysadyr.

Arza:
1.Sowuk gök önümler / Salat
2.Hotpot çümdürmek
3. Bişen gök önümleri garmaly
Towuk çorbasy

Nusgalar syýasaty: Mugt nusgalar bar, müşderiler adatça ýük daşamak üçin tölemeli bolýarlar.
Töleg usuly: T / T, L / C göz öňünde tutulanda, beýleki usullar ilki bilen biziň bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Gurluş wagty: Adatça sargyt tassyklanylandan 15-25 gün soň, OEM sargytlary birneme uzyn bolar.


  • Öňki:
  • Indiki: