Iýmit önümleri

 • Palace Style Vegetarian Meat

  Köşk stili Wegetarian eti

  Proteinokary belok, wegetarian dietasy, etiň ornuny tutýar

  Ajy, gaty we çeýnän, her bölegi tagamly

  Süýji ysly tagam, ýokary belokly soya önümleri

  Ajy we ýakymly, ýakymly iýmit söýüjiler üçin ilkinji saýlaw.

   

 • Soft Spicy Bean Curd Slice

  Spumşak ysly noýba erik dilim

  Ajy ysly noýba dilim dilim (hytaý ady Latiao ýa-da Lapian), ysly glýuten, wegetarian sygyr eti glýuten we ş.m. hem esasy çig mal hökmünde bugdaý unundan, beýleki dänelerden we noýba önümlerinden taýýarlanan iýmit önümidir. Soňky döwürde Hytaýda we dünýäniň köp ýurtlarynda iň meşhur iýmit iýmitine öwrülýär.

  Inçe, ýumşak we hoşboý ysly, orta ysly

  Süýji ysly tagam, ýokary belokly soya önümleri

  Ajy we ýakymly, ýakymly iýmit söýüjiler üçin ilkinji saýlaw.

   

 • Curly Spicy Bean Curd (Spicy strip)

  Egri ysly noýba erik (Ajy zolak)

  Ajy ysly noýba erik (hytaý ady Latiao), ysly zolak, wegetarian sygyr etiniň glýuten we ş.m. diýlip hem bilinýär, esasy çig mal hökmünde bugdaý unundan, beýleki dänelerden we noýba önümlerinden taýýarlanan iýmit önümidir. Soňky döwürde Hytaýda we dünýäniň köp ýurtlarynda iň meşhur iýmit iýmitine öwrülýär.

  Ajy, gaty we çeýnän, her bölegi tagamly

  Süýji ysly tagam, ýokary belokly soya önümleri

  Ajy we ýakymly, ýakymly iýmit söýüjiler üçin ilkinji saýlaw.

   

 • Classic Spicy Bean Curd Slice

  Klassiki ysly noýba erik dilim

  Ajy ysly noýba dilim dilim (hytaý ady Latiao ýa-da Lapian), ysly glýuten, wegetarian sygyr eti glýuten we ş.m. hem esasy çig mal hökmünde bugdaý unundan, beýleki dänelerden we noýba önümlerinden taýýarlanan iýmit önümidir. Soňky döwürde Hytaýda we dünýäniň köp ýurtlarynda iň meşhur iýmit iýmitine öwrülýär.

  Süýji ysly tagam, ýokary belokly soya önümleri

  Ajy we ýakymly, ýakymly iýmit söýüjiler üçin ilkinji saýlaw.

   

 • VF vegetables and fruits

  VF gök önümler we miweler

  Biziňki wakuum gowrulan önümler gök önümleriň (miweleriň) asyl reňkini, görnüşini we tagamyny gowy görnüşde saklap, 100% täze gök önümlerden we miwelerden öndürilýär.

  Diňe sagdyn palma ýagyny ulanýarys, aňsat siňdirilýär we siňdirilýär. Thehli önümler diňe ýagy bir gezek ulanýarlar, gaýtadan ulanmaň! 100% tebigy, çuňňur gowurma, goşundylar, konserwantlar ýok. 95% -e çenli ýokumly maddalar saklanýar, az ýagly, az kalorili, ýokary ýokumly, ýokary süýümli.

 • Hawthorn Lollipop

  Hawthorn Lollipop

  Hawthorn hem iýmit, hem derman, adaty hytaý lukmançylygynyň nazaryýetine görä, şahyň işdäaçar, iýmit paýlamak, gany işjeňleşdirmek, staz keselini has gowy täsiri bar. Döwrebap lukmançylyk gözlegleriň netijesinde subut edildi, garga iýmit siňdiriş fermentleriniň bölünip çykmagyny artdyryp bilýän organiki kislotany öz içine alýar. Mundan başga-da, gyrgy gan damarlaryny ýumşatmak täsirine eýe. Esasanam garrylar we çagalar bilen meşhurdyr.Hawthorn lollipop çagalar we ýaşlar üçin täze döredilen önümimizdir.

  Ylmy gatnaşygy, süýji we turş ortaça, materiallary seresaplylyk bilen saýlamak, arassa tagam.

  Nol goşundylary bolan ýeke-täk adamdyrys.

  Hilinden lezzet alyň, pesligi ret ediň.

 • Original Hawthorn Rolls

  Asyl Hawthorn rulonlary

  Hawthorn hem iýmit, hem derman, adaty hytaý lukmançylygynyň nazaryýetine görä, şahyň işdäaçar, iýmit paýlamak, gany işjeňleşdirmek, staz keselini has gowy täsiri bar. Döwrebap lukmançylyk gözlegleriň netijesinde subut edildi, garga iýmit siňdiriş fermentleriniň bölünip çykmagyny artdyryp bilýän organiki kislotany öz içine alýar. Mundan başga-da, gyrgy gan damarlaryny ýumşatmak täsirine eýe. Esasanam garrylar we çagalar bilen meşhurdyr.Hawthorn roll, “Hawthorn coil” diýlip hem atlandyrylýar, “Haw” önümleriniň seriýasynda iň köp ýaýran we iň meşhur görnüşlerdir.

  Ylmy gatnaşygy, süýji we turş ortaça, materiallary seresaplylyk bilen saýlamak, arassa tagam.

  Nol goşundylary bolan ýeke-täk adamdyrys.

  Hilinden lezzet alyň, pesligi ret ediň.

 • Original Hawthorn Strips

  Asyl Hawthorn zolaklary

  Hawthorn hem iýmit, hem derman, adaty hytaý lukmançylygynyň nazaryýetine görä, şahyň işdäaçar, iýmit paýlamak, gany işjeňleşdirmek, staz keselini has gowy täsiri bar. Döwrebap lukmançylyk gözlegleriň netijesinde subut edildi, garga iýmit siňdiriş fermentleriniň bölünip çykmagyny artdyryp bilýän organiki kislotany öz içine alýar. Mundan başga-da, gyrgy gan damarlaryny ýumşatmak täsirine eýe. Esasanam garrylar we çagalar bilen meşhurdyr.Hawthorn ssyýahat “Haw” önümler seriýasynyň arasynda iň köp ýaýran we iň meşhur görnüşlerdir.

  Ylmy gatnaşygy, süýji we turş ortaça, materiallary seresaplylyk bilen saýlamak, arassa tagam.

  Nol goşundylary bolan ýeke-täk adamdyrys.

  Hilinden lezzet alyň, pesligi ret ediň.

 • Spicy Peanut

  Ajy ysmanak

  Ajy ysmanak we duzly nohut, nohutdan ýasalan lezzetli adaty iýmitlerdir. Arahisde E witamini we belli bir mukdarda sink bar, ýady güýçlendirip, garramaga garşy, beýniniň işiniň peselmegini gijikdirip, derini nemlendirip biler.

  Jiaodong ýarym adasynda öndürilen arassa Şandong nohut.

  Tebigy çägeli toprak, 180 güne golaý ösýän döwür.

  Bu ýerdäki nohutlary uly, gysga, süýji we ýokumly edýär,

  Şeýlelik bilen, ysly nohutlaryň hakyky we ýakymly garaýşyny goýmak.

 • Frozen Roasted Sweet Potato

  Doňdurylan gowrulan süýji kartoşka

  Tohum ösdürip ýetişdirmek, ekmek, saklamak, gaýtadan işlemek we öndürmek boýunça ähli amallardan gök iýmit önümçiliginiň tehniki amal düzgünlerini berk ýerine ýetiriň.

  Müňlerçe gektar ekiş bazasy, ýokary derejeli enjamlar, ösen tehnologiýa.

  4 üýtgeýän temperaturada gowrulan, ýagyň we şekeriň bişirilen altyn akymy, tebigy süýji kartoşka burny.

  -38çalt doňmak, süýjüligi we iýmitlenmäni gulplap, uzak wagtlap saklap bolýar.

   

 • Baked Potato Chips

  Bişirilen kartoşka çipleri

  Saýlanan import kartoşka tozy, adaty gowrulan kartoşka çiplerinden tapawutlylykda, bişirmek arkaly arassalanan gowrulan dynç alyş iýmitidir. Jemi 15 tagam tagamy bar; Kwadrat dizaýnyny kabul ediň, kiçi we owadan, iýmek üçin amatly, ýaş moda adamlar üçin iň gowy saýlaw.

 • Sugar-coated Haws On a Stick

  Taýakda şeker bilen örtülen Haws

  Çeňňegiň üstündäki şeker bilen örtülen Haws, Bingtanghul, buz-şeker gurbagy hem diýilýäru ýa-da Tanghulu. Günorta aýdym dinastiýasynda dörän adaty hytaý nahary. Maltoza batyrylan bambuk taýaklary bilen ýabany miweleriň bir hatary, ýel dörän halatynda çalt bolýar.

  Hytaýyň demirgazygynda gyşda adaty bir nahar, adatça gyrgyç taýaklaryndan ýasalýar. Gaty doňanda gaty, süýji we gaty sowuk bolýar.

  Buz-şeker eti işdäaçar, gözellik, akyl güýçlendirmek, ýadawlygy ýok etmek, ýylylygy arassalamak we beýleki funksiýalara eýedir.

12 Indiki> >> Sahypa 1/2