Sous

 • Rice Vinegar

  Tüwi sirkesi

  Saýlanan ýokary hilli tüwi, her damja sirke sagdyn we howpsuz

  Ak şekeriň ýerine, tüwi sirkesi bal bilen birleşdirilip, tagamy turş we süýji we hoşboý ysly etmek üçin seresaplylyk bilen garylýar.

  Tebigy fermentasiýanyň ýeterlik döwri, wagtyň ussatlygy we ugurtapyjylyk.

  Gök önümleri we deňiz önümlerini, sowuk salat, nahar bişirmek üçin ýaramly kislotanyň tagamy, ýumşak tagamy.

   

 • Mixed Sesame Tahini

  Garylan künji Tahini

  Tostlanan künji tohumlaryndan we nohut dänelerinden ýasalan garylan künji pastasy, güýçli, tapawutly hoşboý ysly galyň, goňur pasta. Hytaý ýa-da Aziýa aşhanalarynda nahar, salat, gyzgyn gazana sous, bugly bükülen çörek ýa-da nohut ýagy ýaly ýaýramak üçin giňden ulanylýar. Adatça, täzeligini saklamak üçin üstünde aýna gatlagy bilen aýna bankalarda satylýar. Köp mukdarda gaplamak we OEM hyzmaty, talaplaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

 • Sesame Paste

  Künji pastasy

  Tostlanan künji tohumlaryndan ýasalan künji pastasy, güýçli, tapawutly hoşboý ysly galyň, goňur pasta. Hytaý ýa-da Aziýa aşhanalarynda nahar, salat, gyzgyn gazana sous, bugly bükülen çörek ýa-da nohut ýagy ýaly ýaýramak üçin giňden ulanylýar. Adatça, täzeligini saklamak üçin üstünde aýna gatlagy bilen aýna bankalarda satylýar. Köp mukdarda gaplamak we OEM hyzmaty, talaplaryňyzy bize iberip bilersiňiz.

 • Peanut Butter 210g

  Arahis ýagy 210g

  näzik gurluşy, nohut tagamy

  Gowy tagam, baý nohut tagamy we gowy gaýtadan işlemek

  Arahis ýagy iýmit pastasy ýa-da ýerden, gury gowrulan nohutdan ýasalan ýaýdyr. Arahis ýagynyň reňki sary goňur, inçe gurluşy, ýakymly, nohutyň güýçli ysy bilen, galyndy däl, gurçuk däl. Arahis ýagy, esasan, mekdep okuwçylary üçin günortanlyk nahary hökmünde ulanylýar. Şeýle hem krakerlerde, sandwiçlerde, nohut tagamly gutapjyklarda, bişirilen önümlerde, süýji, ertirlik däneleri we doňdurma we ş.m. düzüminde ulanylýar. Arahis ýagy diňe ösümlik belogyna däl, eýsem witaminlere, niasine, witamine hem baýdyr. E we minerallar. Ol ýokumly maddalara baý we özboluşly tagamy bar.

 • Peanut Butter 340g

  Arahis ýagy 340g

  näzik gurluşy, nohut tagamy

  Gowy tagam, baý nohut tagamy we gowy gaýtadan işlemek

  Arahis ýagy iýmit pastasy ýa-da ýerden, gury gowrulan nohutdan ýasalan ýaýdyr. Arahis ýagynyň reňki sary goňur, inçe gurluşy, ýakymly, nohutyň güýçli ysy bilen, galyndy däl, gurçuk däl. Arahis ýagy, esasan, mekdep okuwçylary üçin günortanlyk nahary hökmünde ulanylýar. Şeýle hem krakerlerde, sandwiçlerde, nohut tagamly gutapjyklarda, bişirilen önümlerde, süýji, ertirlik däneleri we doňdurma we ş.m. düzüminde ulanylýar. Arahis ýagy diňe ösümlik belogyna däl, eýsem witaminlere, niasine, witamine hem baýdyr. E we minerallar. Ol ýokumly maddalara baý we özboluşly tagamy bar.

 • Peanut Butter 510g

  Arahis ýagy 510g

  näzik gurluşy, nohut tagamy

  Gowy tagam, baý nohut tagamy we gowy gaýtadan işlemek

  Arahis ýagy iýmit pastasy ýa-da ýerden, gury gowrulan nohutdan ýasalan ýaýdyr. Arahis ýagynyň reňki sary goňur, inçe gurluşy, ýakymly, nohutyň güýçli ysy bilen, galyndy däl, gurçuk däl. Arahis ýagy, esasan, mekdep okuwçylary üçin günortanlyk nahary hökmünde ulanylýar. Şeýle hem krakerlerde, sandwiçlerde, nohut tagamly gutapjyklarda, bişirilen önümlerde, süýji, ertirlik däneleri we doňdurma we ş.m. düzüminde ulanylýar. Arahis ýagy diňe ösümlik belogyna däl, eýsem witaminlere, niasine, witamine hem baýdyr. E we minerallar. Ol ýokumly maddalara baý we özboluşly tagamy bar.

 • Organic Soy Sauce

  Organiki soýa sousy

  Organiki soya sousy, çig mal hökmünde organiki ekinler bilen demlenen soya sousyny aňladýar. Organiki soya sousy soýa sousynyň we ýagyň baý tagamyny öz içine alýar, seýrek hilli tagamly, suwa batyrmak, soýa sousunda bişirilen, doldurmak, çorba, gowurmak we ş.m. Milli organiki iýmit gullugy tarapyndan organiki iýmit hökmünde tassyklanýar, ýaşyl iýmitden has arassa we sagdyn.

 • Rose Vinegar

  Gül sirkesi

  Gül we sirkäniň täze tagam tejribesi

  Saýlanan iýilýän güller, tebigy fermentasiýadan soň, gül sirke suwuklygymyz açyk, hoşboý ysly, turş we az süýji tagamly.

  Sirke içmegiň täze usullary:

  Gül sirkesini 1: 6-da garyşdyryň we şahsy islegiňize görä bal bilen garmaly. Gülleriň ysyndan we öz hoşboý ysyňyzdan lezzet alyň.

 • Sesame Oil

  Künji ýagy

  Künji ýagy, Hytaýda adaty tagamly ösümlik ýagy. Künji tohumyndan alynýar we gowrulan künji güýçli tagamy bar. Künji ýagy arassa tagamly we uzak wagtlap dowam edýär. Gündelik durmuşda aýrylmaz tagam. Nahar bişirmek üçin ulanylmakdan başga-da, köp sanly aşhanada tagamly güýçlendiriji hökmünde ulanylýar, özboluşly hoşboý ysy we tagamy bar. Sowuk tagam bolsun, gyzgyn tagam bolsun ýa-da çorba bolsun, güneş urmagy diýip atlandyryp bolar

 • Ponzu Soy Sauce (Dipping Sauce)

  Ponzu soýa sousy (Sousy batyrmak)

  Ponzu soýa sousy ýapon stilindäki soya sousundan we konsentrirlenen limon suwundan ýasalýar, şonuň üçin soňky önüm has täze, hoşboý ysly we oňat utgaşdyrylýar. Bişen etleriň, guşlaryň, deňiz önümleriniň ýa-da gök önümleriň tagamlaryny ýokarlandyrmak üçin duzly, üýtgeşik we süýji deňagramlylygy bar. Çorbany, barbekyu we salady batyrmak üçin amatly.