VF gök önümler we miweler

Gysga düşündiriş:

Biziňki wakuum gowrulan önümler gök önümleriň (miweleriň) asyl reňkini, görnüşini we tagamyny gowy görnüşde saklap, 100% täze gök önümlerden we miwelerden öndürilýär.

Diňe sagdyn palma ýagyny ulanýarys, aňsat siňdirilýär we siňdirilýär. Thehli önümler diňe ýagy bir gezek ulanýarlar, gaýtadan ulanmaň! 100% tebigy, çuňňur gowurma, goşundylar, konserwantlar ýok. 95% -e çenli ýokumly maddalar saklanýar, az ýagly, az kalorili, ýokary ýokumly, ýokary süýümli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

VF gök önümler we miweler

Wakuum gowrulan önümlerimiz 100% täze gök önümlerden we miwelerden öndürilip, gök önümleriň (miweleriň) asyl reňkini, görnüşini we tagamyny gowy görnüşde saklaýar.
Diňe sagdyn palma ýagyny ulanýarys, aňsat siňdirilýär we siňdirilýär. Thehli önümler diňe bir gezek ýagy ulanýarlar, gaýtadan ulanmaň! 100% tebigy, çuňňur gowurma, goşundylar, konserwantlar ýok. 95% -e çenli ýokumly maddalar saklanýar, az ýagly, az kalorili, ýokary ýokumly, ýokary süýümli.

Önümçilik prosesi: Pes temperatura vakuum gowrulan gök önümler

Dürli görnüşi: VF Apple, VF Pumpkin, VF Sogan, VF Taro, VF Gyrmyzy süýji kartoşka, VF şetdaly, VF süýji kartoşka, VF Okra, VF kömelek, VF Gyzyl turp, VF käşir, VF gök noýba, VF şugundyry, VF kartoşka çipleri, VF banan, VF garylan gök önümler we ş.m.

Aýratynlygy: 5kg / sumka; 8kg / sumka; 10kg / sumka

Gap: Içki alýumin bilen örtülen haltalar, daşky kartonlar (OEM kabul edildi)

Saklanyş möhleti: 12 aý

Saklamak: Salkyn we gurak ýerler

VF garylan gök önümleriň aýratynlyklary
1. Pes temperatura gowurmak (ýagyň temperaturasy 95 below-dan pes, adaty gowrulan iýmit ýagynyň temperaturasy 160 ℃)
2. Wakuumy gaýtadan işlemek (wakuum şertlerinde iýmit gaýtadan işlemek iýmitiň okislenmeginden gelýän zyýany azaldyp biler)
3. Suwsuzlygy bejermek (täze miweleriň we gök önümleriň ýokumly maddalaryny saklaýar we witaminleri 90% -den ýokary saklaýar)
4. VF tehnologiýasy iýmitiň asyl reňkini we görnüşini netijeli saklap biler.
5. VF-de dürli miweler we gök önümler, şol sanda ýekeje miwe we gök önümler, garyşyk miweler we gök önümler bar, olar hem müşderileriň talaplaryna laýyk bolup biler.

Gök önümleriň we miwe çipleriniň peýdalary
1. Guradylan miweler täze miwelerden has uzak saklanyp bilner we amatly nahar hökmünde ulanylýar.
2. Guradylan miweler süýüme, witaminlere we minerallara baý, süýümleri, witaminleri we minerallary täze miwelerden 3,5 esse köpdür.
3. Guradylan miwelerde täze miweler bilen deň mukdarda iýmit bar.
4. Guradylan miwelerde köp süýüm bar we antioksidantlaryň, esasanam polifenollaryň ajaýyp çeşmesidir. Polifenollar gan aýlanyşyny gowulaşdyrmaga, iýmit siňdirişini gowulaşdyrmaga, oksidleýji stresleri azaltmaga we köp keselleriň döremek howpuny azaltmaga kömek edýär.

Nusgalar syýasaty: Mugt nusgalar bar, müşderiler adatça ýük daşamak üçin tölemeli bolýarlar.
Töleg usuly: T / T, L / C göz öňünde tutulanda, beýleki usullar ilki bilen biziň bilen maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
Gurluş wagty: Adatça sargyt tassyklanylandan 15-25 gün soň, OEM sargytlary birneme uzyn bolar.


  • Öňki:
  • Indiki: