Ubauba

 • Fresh Bean Curd Stick

  Täze noýba erik taýagy

  Taze noýba erik taýaklary, täze ýuba diýlip hem atlandyrylýar, adaty noýba öndürilen iýmit we Hytaý we Aziýa sebitlerinde umumy iýmit çig malydyr. Güýçli noýba tagamy we beýleki noýba önümlerinde ýok üýtgeşik tagam bar. Üç reňkli noýba erik taýajyklary soýa, ýaşyl noýba we gara noýbadan ýasalýar, noýbanyň esasy reňkini saklaýar, hiç hili goşundylar bolmazdan, baý tagamly we ýakymly ysly.

  Täze noýba erik taýagy has ýokary iýmit dykyzlygyna eýe, düzüminde 14g ýag, 21,7g belok, 48,5g şeker we beýleki witaminler we minerallar bar. Bu üç energiýa maddasynyň gatnaşygy gaty deňagramly. Maşkdan öň we soň iýmek, energiýany çalt dolduryp, myşsalaryň ösmegi üçin zerur belogy üpjün edip biler.

 • Dried Bean Curd Sheets

  Guradylan noýba erikleri

  Guradylan noýba erik listleri, ýuba listleri diýlip hem atlandyrylýar, adaty noýba öndürilen iýmit we Hytaý we Aziýa sebitlerinde umumy iýmit çig malydyr. Güýçli noýba tagamy we beýleki noýba önümlerinde ýok üýtgeşik tagam bar.

  Soýa süýdüni gyzdyryp, gaýnadandan soň, ýylylygy tygşytlamakdan soň üstünde inçe film emele gelýär. Saýlanylandan soň, list görnüşine asylýar we soňra guradylýar.

 • Dried Black Bean Curd Sticks

  Guradylan gara noýba erik taýaklary

  Guradylan gara noýba erik taýaklary, gara noýba ýuba diýlip hem atlandyrylýar, adaty noýba öndürilen iýmit we Hytaý we Aziýa sebitlerinde umumy iýmit çig malydyr. Güýçli noýba tagamy we beýleki noýba önümlerinde ýok üýtgeşik tagam bar.

  Gara soýa noýbasynda belok köp, kaloriýasy az. Gara noýba 360% -40% belok saklaýar, bu etden iki esse, ýumurtgadan üç esse we süýtden 12 esse köpdür. Gara noýba 18 görnüşli aminokislotalary, esasanam adam bedeni üçin zerur bolan 8 görnüşli aminokislotalary öz içine alýar. Gara noýba henizem 19 görnüşli oleý kislotasyny öz içine alýar, doýmadyk ýag kislotasynyň düzümi 80% -e, siňdiriş derejesi 95% -e çenli ýokary, adam bedeniniň zerurlykdan daşgary iýmitlenmeginden başga-da, holesterini azaldýan hereket bar ganda.

 • Dried Yuda

  Guradylan udauda

  Guradylan noýba erik taýaklary, ýuba diýlip hem atlandyrylýar, adaty noýba öndürilen iýmit we Hytaý we Aziýa sebitlerinde umumy iýmit çig malydyr. Güýçli noýba tagamy we beýleki noýba önümlerinde ýok üýtgeşik tagam bar.

  Soýa süýdüni gyzdyryp, gaýnadandan soň, ýylylygy tygşytlamakdan soň üstünde inçe film emele gelýär. Saýlanylandan soň, şahalaryň görnüşine asylýar we guradylýar. Onuň görnüşi bambuk şahalaryna meňzeýär, şonuň üçin oňa noýba erik taýaklary diýilýär.

 • Dried Bean Curd Sticks

  Guradylan noýba erik taýaklary

  Guradylan noýba erik taýaklary, ýuba diýlip hem atlandyrylýar, adaty noýba öndürilen iýmit we Hytaý we Aziýa sebitlerinde umumy iýmit çig malydyr. Güýçli noýba tagamy we beýleki noýba önümlerinde ýok üýtgeşik tagam bar.

  Soýa süýdüni gyzdyryp, gaýnadandan soň, ýylylygy tygşytlamakdan soň üstünde inçe film emele gelýär. Saýlanylandan soň, şahalaryň görnüşine asylýar we guradylýar. Onuň görnüşi bambuk şahalaryna meňzeýär, şonuň üçin oňa noýba erik taýaklary diýilýär.